سوالات متداول

منظور از پیش بینی و جانمایی عنوان چیست ؟
هر نشانه در زمان استفاده و کاربردش گاهی به طور مستقل و گاهی همراه با نوشتار عنوان و یا عبارت مورد موضوع دیده میشود، منظور آن است که طراح باید درنظر داشته باشد این نشانه به طور مستقل و یا در کنار عنوان استفاده میشود
منظور از فهم بین المللی چیست؟
نشانه باید ساده و گویا باشد، و در اذهان عمومی به راحتی ماندگار شود - ( استفاده از خط فارسی یا خط انگلیسی بلامانع است، نشانه می‌تواند فقط اشکال هندسی باشد یا طراحی انتزاعی )